Legal notice

A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével a Net Média zrt. nem felel a felhasználó vagy más, az információt közvetlenül vagy közvetve hasznosító érdekkörében felmerült károkért, elmaradt hasznokért, amely az információkhoz való hozzáférés, az információszolgáltatás, vagy az információ felhasználása során keletkeztek vagy ezek bármelyikével összefüggésbe hozhatók. A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen szolgáltatással számára nyújtott adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, így a Net Média Zrt. nem felel a megállapodás nyújtott adatok tartalmáért, sem az adatokat szolgáltató tőzsdéktől kapott, sem az általa feldolgozott adatok tartama vagy pontossága vonatkozásában.

A szolgáltatás felhasználásából származó kárfelelőssége körében is a Net Média zrt. csak az felhasználó vagyonában bekövetkezett tényleges csökkenésért, illetve a károkozó magatartással összefüggő indokolt felhsználói költségek megtérítéséért felel. Nem felel a szolgáltatás elérésének hiányából, zavarából, késedelméből vagy pontatlanságából eredő, felhasználónál keletkező hátrányos informáltság miatt elmaradt tőzsdei ügyletekből származó elmaradt vagyoni előnyökért, ill. egyéb nem vagyoni kárért. A Net Média zrt kártérítésének káreseményenkénti maximális összege (több összekapcsolható káresemény esetén együttes összege) nem haladhatja meg a káreseményt megelőző 12 hónap alatt felhasználó által Net Média zrt.-nek fizetett díjak összegét. A szerződő felek rögzítik, hogy az fizetendő által fizetendő díjak a Net Média zrt. ezen felelősségkorlátozására tekintettel kerültek megállapításra.

×